Sign In

Правни и административни оквир

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ОСНОВНИ ЗАКОНИ НА КОЈИМА СЕ БАЗИРА РАД МИНИСТАРСТВА

  

Ресор за буџет и јавне финансије

 

Закони


Закон о буџетском систему Републике​ Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 121/12, 52/14103/15, 15/16)

Закон о извршењу Буџета Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 99/23112/23)

Закон о задуживању дугу и гаранцијама Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске", број: 71/12, 52/14, 114/17, 131/20, 28/2190/21)


Подзаконски акти

Правилник о критеријумима за стицање статуса буџетског корисника ("Службени гла​сник Републике Српске", број 116/13)

Правилник о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за кориснике прихода буџета Републике, општина, градова и фондова ("Службени гласник Републике Српске", број 98/16)

Правилник о финансијском извјештавању буџетских корисника ("Службени гласник Републике Српске", број 15/17)

Методологија​ о начину припреме и доношења буџета Републике Српске

Буџетска инструкција број 1 за период 2025-2027. година, обрасци уз Буџетску инструкцију бр. 1

Буџетска инструкција број 2 за период 2024-2026. година


Методологија управљања грантовима за програме који се финанисрају или суфинансирају средствима буџета Републике Српске и прилози:

 

​Прилог 1 - Пријавни образацПрилог 2 - Образац пројектног приједлога​Прилог 3 - Образац за буџет​
​Прилог 4 - Образац за оцјењивање​

Обрасци за доставу извјештаја: Прилог 5Прилог 5а​

Прилог 6 - Извјештавање о реализацији​ ​​Ресор за трезор


Закон о буџетском систему Републике​ Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 121/1252/14103/1515/16)

Закон о трезору ("Службени гласник Републике Српске", број 28/13, 103/15) ​

Закон о инвестирању јавних средстава ("Службени гласник Републике Српске", број 97/04)

Одлука о одобравању одступања консолидованог буџетског дефицита од фискалних правила ("Службени гласник Републике Српске", број 122/20)

Правилник о форми и садржају Буџета и извјештаја о извршењу Буџета ("Службени гласник Републике Српске", број 111/21)

Рјешење о бројчаним ознакама корисника Буџета Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 116/17)

Рјешење о бројчаним ознакама корисника буџета општина ("Службени гласник Републике Српске", број 116/17)

 

Ресор за управљање дугом


Закони


Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске", број: 71/12, 52/14, 114/17, 131/2028/2190/21);

Закон о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", број 121/12, 52/14, 103/15)

Закон о унутрашњем дугу Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 1/12, 28/13 и 59/13, 44/14)

Закон о условима и поступку верификације општих обавеза (''Службени гласник Републике Српске'', број 109/12);

Закон о остваривању права на накнаду материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. до 19. јуна 1996. године (''Службени гласник Републике Српске'', бр.: 103/05, 1/09, 49/09 и 118/09);

Закон о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње ("Службени гласник Босне и Херцеговине", бр.: 28/06, 76/06, 72/0797/11 и 100/13);

Закон о условима и начину измирења обавеза по основу рачуна стaре девизне штедње емисијом обвезница у Републици Српској (''Службени гласник Републике Српске'', број 1/08);

Закон о тржишту хартија од вриједности ("Службени гласник Републике Српске",бр. 92/06 и 34/0930/12, 59/13108/134/17, 63/21, 11/22, 63/22)


Уредбе

Уредба о поступку издавања гаранција Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 15/21​, 65/21);​

Уредба о условима, поступку емисије и елементима примарног тржишта трезорских записа (''Службени гласник Републике Српске", број: 58/15);

Уредба о условима и поступку директног задуживања фондова социјалне сигурности (''Службени гласник Републике Српске'', број: 57/13);

Уредба о индиректном задуживању Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 57/13);

Уредба о условима и поступку издавања гаранција Републике Српске привредним друштвима код извозних пројеката или пројеката који се финансирају средствима међународних финансијских институција ("Службени гласник Републике Српске", 19/22);

Уредба о праћењу повлачења ино-кредитних и грант средстава (''Службени гласник Републике Српске'', број: 113/09)

Уредба о начину и роковима верификације појединачних потраживања на основу материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. до 19. јуна 1996. године ("Службени гласник Републике Српске", број 107/12, 103/13);

Уредба о измирењу пореских обавеза путем обвезница Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број: 74/12);

Уредба о поступку верификовања потраживања и готовинских исплата по основу рачуна старе девизне штедње у Републици Српској (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 108/20);


Правилници и упутства

Упутство о прикупљању података и вођењу евиденције о укупном дугу и гаранцијама Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 113/13);

Прилози уз Упутство о прикупљању података и вођењу евиденције о укупном дугу и гаранцијама Републике Српске;

Упутство о форми, садржају и начину попуњавања Обрасца за потврђивање неизмирених обавеза буџетских корисника ("Службени гласник Републике Српске", број 99/09);

Упутство о спровођењу поступка поравнања у поступку остваривања права на накнаду материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. до 19. јуна 1996. године (''Службени гласник Републике Српске'', број: 09/06);

Упутство о форми и садржају потврде о извршеној верификацији рачуна старе девизне штедње и извјештаја о верификованим обавезама по основу рачуна старе девизне штедње које се извршавају емисијом обвезница (''Службени гласник Републике Српске'', број: 17/08);


Одлуке

Одлука о дугорочном задуживању Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 112/23)

Одлука о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа, ("Службени гласник Републике Српске", број 112/23)

Одлука о износу гаранција које може издати Република Српска ("Службени гласник Републике Српске", 112/23)

Одлука о емисији обвезница Републике Српске за измирење обавеза према добављачима (''Службени гласник Републике Српске'', број: 2/08, 113/08);

Одлука о емисији обвезница Републике Српске за измирење обавеза по основу верификованих рачуна старе девизне штедње (''Службени гласник Републике Српске'', број: 20/08, 63/09, 96/10, 77/12, 58/13, 77/14, 64/16).

Одлука о емисији обвезница Републике Српске за измирење општих обавеза по извршним судским одлукама (''Службени гласник Републике Српске'', број: 115/08)

Одлука о емисији обвезница Републике Српске за измирење обавеза по основу материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. до 19. јуна 1996. године (''Службени гласник Републике Српске'', број: 62/08, 113/08, 94/09, 50/10, 56/11, 45/12, 116/12, 78/13, 82/14, 100/15​, 94/16, 16/18 и 89/19, 90/23);

Одлука о емисији обвезница Републике Српске јавном понудом ("Службени гласник Републике Српске", 103/11, 31/12, 51/12, 20/14, 42/14, 73/14, 98/14, 10/15, 35/15, 45/15, 77/15, 101/15, 3/16, 7/16, 24/16, 37/16, 55/16, 65/16, 84/16, 93/16, 2/17, 13/17, 33/17, 35/17, 49/17, 63/17, 74/17, 92/17, 102/17, 1/18);

Одлука о јединственом начину обрачуна и исказивања ефективне каматне стопе на кредите и депозите ("Службени гласник Републике Српске", број: 75/17);

Одлука о јединственом начину обрачуна и исказивања ефективне каматне стопе на микрокредите ("Службени гласник Републике Српске", број: 75/18);

​Одлука о јединственом начину обрачуна и исказивања ефективне стопе лизинг накнаде по уговору о финансијском лизингу ("Службени гласник Републике Српске", број: 15/12)

​​
Ресор за фискални систем

 

Област директног опорезивања


Закони

Закон о порезу на добит („Службени гласник Републике Српске", број 94/151/1758/19)

Закон о порезу на доходак („Службени гласник Републике Српске", бр. 60/15, 5/16, 66/18105/19, 123/20, 49/21, 119/21, 56/22, 112/23)

Закон о одгођеном плаћању пореског дуга ("Службени гласник Републике Српске", бр. 94/15 и 28/21

Закон о роковима измирења новчаних обавеза у пословним трансакцијама ("Службени гласник Републике Српске", бр. 31/18 )

Закон о порезу на непокретности („Службени гласник Републике Српске", бр. 91/15)

Закон о посебним републичким таксама („Службени гласник Републике Српске"),
бр. 8/9429/0018/0122/0160/0314/0441/05, 51/0652/14 и 123/20)

Закон о доприносима („Службени гласник Републике Српске", 114/17112/19, 49/21, 119/21, 56/22, 112/23)

Закон о фискалној одговорности ("Службени гласник Републике Српске", 94/15, 62/18)

Закон о административним таксама („Службени гласник Републике Српске", број 100/11103/1167/13, 123/20)

Закон о комуналним таксама („Службени гласник Републике Српске", број 4/12, 123/20, 119/21)

Закон о пореском поступку Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", бр. 78/20)

Закон о пореском савјетовању („Службени гласник Републике Српске", број 17/08)

Закон о порезима на употребу, држање и ношење добара („Службени гласник Републике Српске",
 бр. 37/0135/07 и 52/14110/1544/1666/18)

Закон о утврђивању поријекла имовине и посебном порезу на имовину ("Службени гласник Републике Српске", бр. 15/22)

Закон о концесијама („Службени гласник Републике Српске", бр 59/13 и 16/18)

Закон о рударству ("Службени гласник Републике Српске", бр. 62/18)

Закон о заштити од пожара („Службени гласник Републике Српске", бр. 71/12)

Закон о шумама („Службени гласник Републике Српске", бр. 75/08 и 60/13)

Закон о противградној заштити („Службени гласник Републике Српске", бр. 39/03 и 110/08)

Закон о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида („Службени гласник Републике Српске", бр. 37/12, 82/15)

Закон о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске", бр. 13/0287/07 и 50/10 и 66/18)

Закон о управним споровима („Службени гласник Републике Српске", бр. 109/05 и 63/11)

Закон о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске", бр. бр. 115/18111/2115/22 и 56/22)

Закон о судским таксама („Службени гласник Републике Српске", бр. 73/0849/0967/13, 63/1466/18, 67/20)

Закон о водама („Службени гласник Републике Српске", бр. 50/0692/09 и 121/12)

Закон о прекршајима („Службени гласник Републике Српске", број 63/14, 110/16 и 100/17)

Закон о занатско-предузетничкој дјелатности („Службени гласник Републике Српске", бр. 117/11, 67/13, 44/16, 84/19)

Закон о условима продаје акција предузећа из области нафтне индустрије Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", бр. 20/0768/07 и 63/11)

 

Подзаконски акти

Уредбе

Уредба о приоритетној помоћи за санацију штете на стамбеним објектима изазване поплавама у Републици Српској у мају 2014. године („Службени гласник Републике Српске", бр. 53/1459/14 и 78/14)

Уредба о Јединственом регистру штета („Службени гласник Републике Српске", бр. 59/14)

Уредба о измирењу пореских обавеза путем обвезница („Службени гласник Републике Српске", бр. 74/12)

Уредба о накнадама за службена путовања у земљи и иностранству за запослене у јавном сектору Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", број 73/10)

 

Правилници

Општи

Правилник о условима и начину регистрације и идентификације пореских обвезника („Службени гласник Републике Српске", бр. 4/13)

Правилник о електронској идентификационој картици ("Службени гласник Републике Српске", бр.  5/18)

Правилник о поступку и начину подношења пореских пријава („Службени гласник Републике Српске", бр. 81/1621/19)

Правилник о успостављању и вођењу Регистра пореских и непореских давања, ("Службени гласник Републике Српске", бр. 21/18)

Правилник о начину и условима за стицање звања порески савјетник („Службени гласник Републике Српске", број 15/18, 90/18)


Порез на доходак

Правилник о начину утврђивања тржишне вриједности трансакција између повезаних лица („Службени гласник Републике Српске", бр. 98/15)

Правилник о висини и врсти трошкова неопходних за остваривање прихода по основу ауторских права, права сродних ауторским правима и права индустријске својине („Службени гласник Републке Српске", број 98/1517/22)

Правилник о садржају и начину вођења књига и евиденција и правила за усклађивање прихода и расхода од самосталне дјелатности („Службени гласник Републике Српске", број 98/15)

Правилник о условима, начину и поступку остваривања права на опорезивање порезом на доходак из страних извора („Службени гласник Републике Српске", број 98/15)

Правилник о поступку, начину обрачуна и остваривања права на ослобађање и права на одбитак од пореске основице пореза на доходак („Службени гласник Републике Српске", број 68/186/20, 17/22)

Правилник о облику и садржају пореских пријава и пореске картице („Службени гласник Републике Српске", бр. 26/16, 77/18 и 43/20)

 

Доприноси

Правилник о условима, начину обавјештавања, обрачунавања и уплате доприноса („Службени гласник Републике Српске", број 68/18, 6/20

 

Порез на добит

Правилник о условима и начину опорезивања порезом по одбитку ("Службени гласник Републике Српске", бр. 115/17)

Правилник о амортизацији сталних средстава у пореске сврхе („Службени гласник Републике Српске", бр. 96/17)

Правилник о примјени норматива расхода за утврђивање кала, растура, квара и лома („Службени гласник Републике Српске", бр. 45/16)

Правилник о трансферним цијенама и методама за њихово утврђивање („Службени гласник Републике Српске", бр. 47/16)

Правилник о форми и садржају образаца и пореских пријава пореза на добит („Службени гласник Републике Српске", бр. 11/17 и 77/19)

 

Порез на непокретности

Правилник о упису у фискални регистар непокретности („Службени гласник Републике Српске", бр. 100/16)

Правилник о пореском рачуну и начину плаћања пореза на непокретности („Службени гласник Републике Српске", бр. 100/16)

 

Област фискалних каса


Закон

Закон о фискализацији ("Службени гласник Републике Српске", бр. 15/22)

Уредба о дјелатностима за чије обављање не постоји обавеза евидентирања преко електронског фискалног уређаја ("Службени гласник Републике Српске 10/24)

Закон о фискалним касама („Службени гласник Републике Српске", бр. 69/071/1165/1421/1558/19)


Подзаконски акти

Правилник о изгледу и садржају обавјештења које обвезник истиче у објекту у коме врши промет робе, односно, услуга („Службени гласник Републике Српске", број 71/08)

Правилник о садржају Захтјева за промјену назива и адресе продајног мјеста („Службени гласник Републике Српске", број 16/09)

Правилник о занатским дјелатностима („Службени гласник Републике Српске", бр. 46/13, 80/18)

Правилник о дјелатностима које се сматрају старим и умјетничким занатима и домаћом радиности („Службени гласник Републике Српске", број 70/12)

Правилник о садржају и вођењу књиге дневних извјештаја („Службени гласник Републике Српске", број 18/08)

Правилник о условима, поступку и начину извршења мјере забране обављања дјелатности ("Службени гласник Републике Српске", бр. 25/15)

Правилник о изгледу и садржају ознаке којом се означава објекат у случају изрицања мјере забране обављања дјелатности, као и начину означавања таквог објекта („Службени гласник Републике Српске", број 71/08)

Правилник о динамици фискализације („Службени гласник Републике Српске", бр. 26/24) 

Правилник о техничким и функционалним карактеристикама фискалне касе, садржају формулара и начину испитивања узорка типа фискалне касе („Службени гласник Републике Српске", бр. 13/08 и 121/08)

Правилник о техничким и функционалним карактеристикама фискалне касе, садржају формулара и начину испитивања узорка типа терминала („Службени гласник Републике Српске", бр. 13/08 и 121/08)

Правилник о техничким и функционалним карактеристикама фискалне касе, садржају формулара и начину испитивања узорка типа софтверске апликације („Службени гласник Републике Српске", бр. 13/08 и 121/08)

Правилник о одобравању, употреби и регистрацији електронских фискалних уређаја, измјена ("Службени гласник Републике Српске", бр.12/24)

Правилник о изгледу фискалних докумената, значењу појединих података садржаних у фискалним документима и контурама фискалног лога („Службени гласник Републике Српске", бр. 13/08 и 121/08)

Правилник о садржају писаног фискалног рачуна и начину његовог издавања („Службени гласник Републике Српске", бр. 18/08 и 121/08)

Правилник о садржају Захтјева за замјену фискалног модула („Службени гласни к Републике Српске", бр. 18/08 и  16/09)

Правилник о садржају записника о уништавању фискалног модула („Службени гласник Републике Српске", број 18/08)

Правилник о садржају Захтjева за накнадну фискализацију усљед сервисирања („Службени гласник Републике Српске", бр.18/08 и 16/09)

Правилник о садржају Захтјева за иницијалну фискализацију („Службени гласник Републике Српске", бр. 18/08 и 74/08)

Правилник о изгледу, садржају и начину вођења досијеа и сервисне књижице фискалне касе („Службени гласник Републике Српске", број 18/08)

Правилник о изгледу, садржају и начину вођења досијеа и сервисне књижице терминала („Службени гласник Републике Српске", број 18/08)

Правилник о изгледу, садржају и начину вођења досијеа и сервисне књижице софтверске апликације („Службени гласник Републике Српске", број 18/08)

Правилник о изгледу сервисне, фискалне и програмске пломбе („Службени гласник Републике Српске", број 71/08)

Правилник о садржају писаног рекламираног рачуна и начину његовог издавања („Службени гласник Републике Српске", бр.18/08 и 121/08)

Правилник о садржају Захтjева за брисање из регистра фискалних каса („Службени гласник Републике Српске", број 86/14)

Правилник о садржају евиденције о овлашћеним сервисима и сервисерима („Службени гласник Републике Српске", број 16/09)

Правилник о садржају евиденција Пореске управе о фискализованим касама („Службени гласник Републике Српске", број 16/09)

Правилник о начину прикупљања, критеријумима за расподјелу средстава и поступку кориштења средстава посебних намјена за шуме („Службени гласник Републике Српске", број 68/12)

 

Област игара на срећу

Закон

Закон о играма на срећу („Службени гласник Републике Српске", број 22/19, 131/20)


Подзаконски акти

Уредба о критеријумима за утврђивање корисника и начину расподјеле дијела прихода од игара на срећу („Службени гласник Републике Српске", број 111/20)

Упутство о начину увезивања приређивача на рачунарски систем за надзор над приређивањем игара на срећу ("Службени гласник Републике Српске 41/22)

Правилник о приређивању класичне томболе ("Службени гласник Републике Српске", бр. 50/19)  

Правилник о инспекцијском надзору над плаћањем накнада и пореза на добитке ("Службени гласник Републике Српске", бр.  50/19)

Правилник о поступку печаћења објеката ("Службени гласник Републике Српске", бр. 64/19)

Правилник о службеној легитимацији и значки инспектора Републичке управе за игре на срећу  ("Службени гласник Републике Српске", бр. 64/19)               

Правилник о садржају и начину издавања наљепнице за означавање и регистрацију ("Службени гласник Републике Српске", бр. 64/19)

Правилник о вршењу техничког прегледа уређаја и технологија за приређивање игара на срећу ("Службени гласник Републике Српске", бр. 61/19)

Правилник о приређивању интернет игара на срећу ("Службени гласник Републике Српске", бр. 45/19, 104/19)

Правилник о техничким карактеристикама рачунарског система за приређивање игара на срећу ("Службени гласник Републике Српске", бр. 61/19, 80/20

Правилник о спровођењу заштитне мјере одузимања предмета и функционалне опреме ("Службени гласник Републике Српске", бр. 50/19)  

Правилник о приређивању електронских игара на срећу ("Службени гласник Републике Српске", бр. 50/19)            

Правилник о приређивању игара на срећу у казину ("Службени гласник Републике Српске", бр. 50/19)       

Правилник о приређивању кладионичких игара на срећу ("Службени гласник Републике Српске", бр. 50/19)           

Правилник о приређивању класичне томболе ("Службени гласник Републике Српске", бр. 50/19)  

Правилник о приређивању интернет игара на срећу ("Службени гласник Републике Српске", бр. 45/19, 104/19

Правилник о примјени стандарда одговорног приређивања игара на срећу ("Службени гласник Републике Српске", бр. 45/19

Правилник о начину евидентирања и пријављивања добитака ("Службени гласник Републике Српске", бр. 45/19)

Правилник о приређивању игара на срећу на аутоматима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 50/19)

Правилник о условима и начину приређивања игара на срећу на аутоматима, условима техничке исправности аутомата и условима и начину обављања техничког прегледа аутомата за игре на срећу („Службени гласник Републике Српске" број 118/13)

Правилник о просторним и техничким условима које казино мора да испуњава и обрасцима о дневном обрачуну по поједином столу и аутомату за игре на срећу („Службени гласник Републике Српске„ број 89/09)

Област индиректног опорезивања

Закон о порезу на додату вриједност („Службени гласник БиХ", бр. 9/0535/09, 100/08, 33/17)

Закон о царинској политици БиХ („Службени гласник БиХ", број 58/15

Закон о царинској тарифи БиХ („Службени гласник БиХ", бр. 58/12)

Закон о акцизама у БиХ („Службени гласник БиХ", број 49/09, 49/14, 60/14 и 91/17)


Ресор за рачуноводство и ревизију

 

​Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 94/15, 78/20)

Програм  и Aкциони план унапређивања и развоја рачуноводствене и ревизорске професије у Републици Српској од 2022. до 2026. године

Закон о Јединственом регистру финансијских извјештаја Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 74/1094/15, 78/20)

Закон о ревизији јавног сектора Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 98/05 и 20/14)

Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза ("Службени гласник Републике Српске", број 45/16 и 113/21)

Правилник о систему пореског књиговодства у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске", број 109/16)

Правилник о садржају и начину вођења регистара пословних субјеката који пружају услуге у области ревизије и рачуноводства ("Службени гласник Републике Српске", број 19/21)

Правилник о припреми и презентовању финансијских информација за потребе овлашћених екстерних корисника ("Службени гласник Републике Српске", број 107/14)


Финансијско извјештавање привредних друштава, задруга и других правних лица и предузетника

Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, друга правна лица и предузетнике ("Службени гласник Републике Српске", број 104/21)

Правилник о измјенама Правилника о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, друга правна лица и предузетнике ("Службени гласник Републике Српске", број 59/22)

Правилник о садржини и форми образаца финансијских извјештаја за привредна друштва, друга правна лица и предузетнике ("Службени гласник Републике Српске", број 59/22 и 129/22)

Правилник о додатном рачуноводственом извјештају - Анексу ("Службени гласник Републике Српске", број 62/16 и 124/22)

Правилник о садржини и форми обрасца Извјештаја о промјенама на капиталу ("Службени гласник Републике Српске", број 59/22)

Правилник о систему двојног књиговодства код предузетника ("Службени гласник Републике Српске", број 45/16 и 124/22 )

Упутство о примјени Међународног стандарда финансијског извјештавања за мале и средње ентитете у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске", број 35/16)

 

Финансијско извјештавање банака и других финансијских организација

Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за банке и друге финансијске организације ("Службени гласник Републике Српске", број 86/22)

Правилник о садржини и форми финансијских извјештаја за банке и друге финансијске организације ("Службени гласник Републике Српске", број  27/23.pdf и 108/23.pdf)

Правилник о садржини и форми обрасца Извјештаја о промјенама на капиталу ("Службени гласник Републике Српске", број 59/22)

 

Финансијско извјештавање друштава за осигурање


Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друштва за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", број 108/15)

Правилник о садржини и форми образаца финансијских извјештаја за друштва за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", број 63/16)

Правилник о садржини и форми обрасца Извјештаја о промјенама на капиталу ("Службени гласник Републике Српске", број  59/22) 


 

Финансијско извјештавање инвестиционих фондова


Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за инвестиционе фондове ("Службени гласник Републике Српске", број 113/21)
Правилник о садржини и форми финансијских извјештаја за инвестиционе фондове ("Службени гласник Републике Српске", број 116/21) 

 

Буџетски корисници​


Правилник о критеријумима за стицање статуса буџетског корисника ("Службени гласник Републике Српске", број 116/13)

Правилник о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике ("Службени гласник Републике Српске", број 98/16, 115/17118/18  и 97/23)

Прилог 1-дефиниције преузете из међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор

Прилог 2 - Контни план

Прилог 3 - Аналитичка класификација владиних функција (COFOG)

Исправка техничке грешке у Аналитичком контном плану

Правилник о финансијском извјештавању буџетских корисника ("Службени гласник Републике Српске", брoj 15/1717/22)

 

Образац 1   Образац 2.01 и Образац 2.02  Образац 3
Образац 3a Образац 3б Образац 4
Образац 4а Образац 4б Образац 5
Образац 5а Образац 5б Образац 6
Образац БУ Образац БС Образац 7
Образац ИПНИ Образац БНТ Образац ПИБ 01 и ​Образац ПИБ 02
Образац ПИФ
​Образац КОФОГ
Образац ПИТ

 

Правилник о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике ("Службени гласник Републике Српске", број 115/17 и 118/18)

Правилник о примјени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор ("Службени гласник Републике Српске", број 128/11)

Правилник о примјени годишњих амортизационих стопа за буџетске кориснике ("Службени гласник Републике Српске", број 110/16)​

Упутство о примјени Међународног рачуноводственог стандарда за јавни сектор 23: приходи од трансакција које нису трансакције размјене (порези и преноси) ("Службени гласник Републике Српске", број 109/16)

Упутство о форми, садржају и начину попуњавања образаца за трезорско пословање буџетских корисника ("Службени гласник Републике Српске", број 10/17.)

Упутство за утврђивање суфицита расположивог за расподјелу ("Службени гласник Републике Српске", број 45/13)

 

Ревизија и јавни надзор

Правилник о начину и условима за издавање, обнављање и одузимање лиценци овлашћеним ревизорима ("Службени гласник Републике Српске", број 19/21):

ПРИЛОГ 1 Захтјев за издавање/обнављање лиценце овлашћеним ревизорима

Упутство за спровођење надзора над радом пословних субјеката који пружају услуге из области ревизије и рачуноводства ("Службени гласник Републике Српске", број 102/16​)

Годишњи упитник​ за друштва за ревизију​​


Јединствени регистар финансијских извјештаја Републике Српске

 

Правилник о начину пријема, спровођењу формално-правне, рачунске и логичке контроле финансијских извјештаја предатих у регистар, као и о начину и роковима за исправку грешака откривених у поступку контроле финансијских извјештаја („Службени гласник Републике Српске", бр. 57/17)

Правилник о условима и начину овлашћеног приступања и коришћења извјештаја и докумената из Регистра финансијских извјештаја („Службени гласник Републике Српске", број 32/11)

Правилник о условима и о начину прописивања методологије за оцјену кредитног бонитета привредних друштава и друге поступке од значаја за успостављање и функционисање Регистра о бонитету („Службени гласник Републике Српске", број 57/17)

Правилник о садржини и форми збирних извјештаја и анализа ("Службени гласник Републике Српске", број 45/16)

Правилник о садржини и форми јавно доступних извјештаја ("Службени гласник Републике Српске", број 45/16)


Савјет за рачуноводство и ревизију Републике Српске

 

Пословник о раду Савјета за рачуноводство и ревизију Републике Српске Ресор за финансијски систем


Осигурање и тржиште капитала

Уредба о условима, поступку емисије и елементима примарног тржишта трезорских записа ("Службени гласник Републике Српске", бр​. 58/15)

Закон о друштвима за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", бр​. 17/05, 1/06, 64/06 и 74/10, 47/17, 58/19);

Закон о заступању у осигурању и посредовању у осигурању и реосигурању ("Службени гласник Републике Српске", бр. 47/17);

Закон о обавезним осигурањима у саобраћају ("Службени гласник Републике Српске", број 82/15, 78/20, 1/24);

Закон о тржишту хартија од вриједности ("Службени гласник Републике Српске", бр. 92/06​, 34/09, 30/12, 59/13108/13, 4/17, 63/21, 11/2263/22);

Закон о преузимању акционарских друштава ("Службени гласник Републике Српске", бр. 65/08 и 92/0959/13);

Закон о инвестиционим фондовима ("Службени гласник Републике Српске", број 92/06, 82/15, 94/19, 64/22);

Закон о Пензијском резервном фонду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 73/08 и 50/10, 102/12, 20/18​, 111/21);

Закон о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима ("Службени гласник Републике Српске", број 13/09 и 107/19),


а од закона који се примјењују на нивоу БиХ:

- Закон о Агенцији за осигурање у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", број 12/04).


Банкарски систем

Закон о банкама Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 4/17, 19/18, 54/19);

Закон о међубанкарским накнадама код платних трансакција на основу платних картица ("Службени гласник Републике Српске", бр. 38/22)

Закон о Агенцији за банкарство Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", брoj 59/13, 4/17);

Закон о микрокредитним организацијама ("Службени гласник Републике Српске", број 64/06, 116/11);

Закон о штедно-кредитним организацијама ("Службени гласник Републике Српске", број 93/06);

Закон о факторингу ("Службени гласник Републике Српске", број 123/20, 26/21)

Закон о лизингу ("Службени гласник Републике Српске", број 70/07, 116/11);

Закон о Комитету за координацију надзора финансијског сектора Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09);

Закон о Гарантном фонду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 50/10 и 107/19);

Уредба са законском снагом о измјени Закона о Гарантном фонду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 44/20)

Закон о унутрашњем платном промету ("Службени гласник Републике Српске", број 52/12, 92/1258/19 и 38/22);

Закон о платним трансакцијама ("Службени гласник Републике Српске", број 12/01);

Закон о чеку ("Службени гласник Републике Српске", број 32/01);

Закон о мјеници ("Службени гласник Републике Српскe", број 32/01);

Закон о јединственом регистру рачуна пословних субјеката ("Службени гласник Републике Српске", број 52/12);

Закон о приватизацији државног капитала у банкама ("Службени гласник Репубике Српске", бр. 24/98, 5/99, 18/99 и 70/01);

Закон о почетном билансу стања у поступку приватизације државног капитала у банкама ("Службени гласник Репубике Српске", бр. 24/98 и 70/01);

Уредба о условима и начину плаћања готовим новцем ("Службени гласник Републике Српске", бр. 86/12, 10/14, 7/23);

Упутство о начину и поступку извршења налога за принудну наплату преко рачуна код овлашћених организација ("Службени гласник Републике Српске", бр. 71/12);

Упутство о начину вођења и садржају евиденције рачуна пословних субјеката код овлашћених организација ("Службени гласник Републике Српске", бр. 71/12);

Упутство о отварању и затварању рачуна код овлашћених организација ("Службени гласник Републике Српске", бр. 71/12);

Упутство о форми и садржају налога за плаћање и процедурама за извршење платних трансакција ("Службени гласник Републике Српске", бр. 86/02 и 95/05​ и 40/19);

Упутство о начину на који је банка обавезна извјештавати комитенте, Трезор, Пореску управу и фондове ("Службени гласник Републике Српске", број  86/02 и 95/05);

Упутство о начину на који су банке и Трезор обавезни да извјештавају Пореску управу ("Службени гласник Републике Српске", број 18/08​)

Инструкција о структури рачуна за обављање платних трансакција ("Службени гласник Републике Српске", број 44/00);

Инструкција о структури и употреби међународног броја банкарског рачуна (IBAN) ("Службени гласник Републике Српске", број 4/07);

Правилник о обрасцу мјенице и накнаде за посредовање ("Службени гласник Републике Српске", бр. 55/01, 87/05, 116/08 и 33/09)


Закони који се примјењују на нивоу БиХ


Закон о Централној банци БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 1/97, 29/02, 8/03, 13/03, 14/03,  9/0576/06 и 32/07);

Закон о осигурању депозита у банкама БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 32/20);

Закон о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности ("Службени гласник БиХ", број 47/14, 46/16)

 

Девизно пословање

Закон о девизном пословању  ("Службени гласник Републике Српске", број 96/03, 123/06, 92/09 и 20/14, 20/18)​

Уредба о изношењу и уношењу ефективног страног новца, конвертибилних марака, чекова и хартија од вриједности ("Службени гласник Републике Српске", број 16/05, 15/07 и 46/17)

Уредба о условима за отварање девизног рачуна у иностранству ("Службени гласник Републике Српске", број 92/15, 66/16​, 29/21 и 25/22)

Одлука о условима и начину обављања мјењачких послoва ("Службени гласник Републике Српске", број 7/04, 112/09, 33/14)

Одлука о плаћању и наплати у ефективном страном новцу и конвертибилним маркама у готовини у пословању са нерезидентима ("Службени гласник Републике Српске, број 46/15)

Правилник о условима и начину отварања и вођења рачуна нерезидента ("Службени гласник Републике Српске, број 89/07)

Правилник о извјештавању о кредитним пословима са иностранством ("Службени гласник Републике Српске", број 84/14 и 42/18).

 

Остали закони који се примјењују:


Закон о страним улагањима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 21/18)

 

Закони који се примјењују у БиХ:

Закон о Централној банци БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 1/9729/028/0313/0314/03 9/0576/06 и 32/07);

Закон о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности ("Службени гласник БиХ", број 47/14​, 46/16​​)

Закон о царинској политици БиХ („Службени гласник БиХ", број 58/15

Закон о спољнотрговинској политици БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 7/98 и 35/04)

Закон о политици директних страних улагања у БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 17/9813/03, 48/10 и 22/15);


Ресор за управљање инвестицијама


Закони

Закон о јавним набавкама („Службени гласник БиХ" број 39/14);

Закон о јавно-приватном партнерству у Републици Српској (''Службени гласник РС'' број 59/09, 63/11, 68/20);

Закон о контроли помоћи привредним субјектима („Службени гласник Републике Српске" број 106/09);

Закон о систему државне помоћи у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", број 10/12, 39/20);

 

Уредбе

Уредба о покретању поступка реализације пројеката јaвно-приватног партнерства у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске", број 111/20)

Уредба о поступку избора приватног партнера ("Службени гласник Републике Српске", број 111/20)

Уредба о поступку уговарања пројеката јaвно-приватног партнерства у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске", број 111/20)

Водич за јавно приватно партнерство

Уредба о предлагању, одабиру и реализацији пројекта из економско-социјалне компоненте Развојног програма Републике Српске („Службени гласник Републике Српске" бр. 91/07);

Уредба о начину и критеријумима за додјелу средстава из Економско-социјалне компоненте Развојног програма Републике Српске - стабилизација функционисања јединица локалне самоуправе угрожених природним непогодама („Службени гласник Републике Српске" број 123/10);

Уредба о начину и поступку пријављивања државне помоћи у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске", број 105/13);

Уредба о намјени, критеријумима и ус​ловима за додјелу државне помоћи у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске", број 111/20);

Уредба о додјели државне помоћи привредним субјектима за обављање јавних услуга од општег економског интереса ("Службени гласник Републике Српске", број 111/20);

Уредба о условима и поступку за додјелу државне помоћи мале вриједности ("Службени гласник Републике Српске", број 111/20)

​Уредба о методологији израде Годишњег извјештаја и Пописа додјељене државне помоћи у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске", број 54/14​); 

Уредба о правилима за одабир, оцјену и утврђивање приоритета јавних инвестиција Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 66/16).


Документи

Програм јавних инвестиција​​ Републике Српске

Годишњи извјештаји о додијељеној државној помоћи у Републици Српској

Документ о политици прослијеђивања средстава крајњим корисницима из кредита Европске инвестиционе банке (Закључак Владе Републике Српске број 04/1-012-2-2683/11 од 24.11.2011. године)

Правила пласмана грант средстава Европске комисије по пројекту Водовод и канализација Републике Српске (Закључак Владе Републике Српске број 04/1-012-2-2683/11 од 24.11.2011. године)​

Финансијски приручник за Пројекат Водовод и канализација Републике Српске

Међународни уговор БиХ–ЕИБ „Водовод и канализација у Републици Српској" („Службени гласник БиХ" број 6/11).

 

Правилници и упутства

Правилник о реализацији пројеката водоводне и канализационе инфраструктуре у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске", бр. 116/12, 94/14);

Правилник о садржају и начину вођења регистра пројеката јавно-приватног партнерства у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске" број 32/10);

Упутство о садржају и начину попуњавања обрасца „Завршни извјештај" („Службени гласник Републике Српске" број 110/11, 19/08);

Пословник о раду Тима за управљање пројектима;

Водич за јавне набавке- ЕИБ;

Правилник о реализацији капиталних пројеката из средстава донације Владе Републике Србије ("Службени гласник Републике Српске",  95/17);

Упутство за реализацију пројеката који се финансирају из буџетских средстава за јавне инвестиције ("Службени гласник Републике Српске", 102/19);

Упутство за попуњавање обрасца "Информација о пројекту" (ИП образац) у ПИМИС информационом систему (Упуство министра финансија од 05.11.2019.) 

 

Одлуке

Одлука о формирању Савјета за развој Републике Српске („Службени гласник Републике Српске" број 81/07);

Одлука о формирању тима за управљање пројектима водоводне и канализационе инфраструктуре, подржаним кредитним и донаторским средствима међународних институција („Службени гласник Републике Српске" број 26/11);

Одлуке Владе Републике Српске о финансирању пројеката из Буџетских средстава за јавне инвестиције;

Одлуке Владе Републике Српске о прихватању донаторских средстава Владе Републике Србије и финансирању пројеката

Рјешења

Рјешење о именовању тима за управљање пројектима водоводне и канализационе инфраструктуре, подржаним кредитним и донаторским средствима међународних институција („Службени гласник Републике Српске" број 49/11, 9/18 и 18/19);

Рјешење о именовању Савјета за развој Републике Српске („Службени гласник Републике Српске" број 81/07, 81/08, 11/11, 28/13);

Рјешење о именовању представника из Републике Српске за чланове Савјета за државну помоћ Босне и Херцеговине („Службени гласник Републике Српске" број 18/19);

Рјешење о именовању Комисије за утврђивање приоритета јавних инвестиција Републике Српске („Службени гласник Републике Српске" број ​9/18).


 

Ресор за програмирање и координацију финансијске подршке Европске Уније


Програм економских реформи Републике Српске за период 2022-2024.pdf

Индикативни стратешки документ 2014. - 2020. година

Аналитички извјештај, Брисел, 29.5.2019. године

Мишљење Европске комисије

Нова методологија проширења ЕУ, Брисел, 5.2.2020. године 

Извјештај о напретку БиХ за 2022. годину

Извјештај о напретку БиХ за 2021. годину

Извјештај о напретку БиХ за 2020. годину

Извјештај о напретку БиХ за 2018. годину

Извјештај о напретку БиХ за 2016. годину 

Извјештај о напретку БиХ за 2015. годину

Извјештај о напретку БиХ за 2014. годину

Извјештај о напретку БиХ за 2013. годину

Извјештај о напретку БиХ за 2012. годину

Извјештај о напретку БиХ за ​2011. годину

Оквирни споразум

Привремени споразум о трговини и трговинским питањима

Споразум о стабилизацији и придруживању

Stabilisation and Association Agreement​ ​Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.