Sign In

Ресор за управљање инвестицијама

Објављено:

Вршилац дужности помоћника министра: Сузана Шалић
Контакт телефони: +387 51 339 140, +387 51 339 147, +387 51 339 142
Факс:     +387 51 339 645
Е-mail:   mf@mf.vladars.rs; s.salic@mf.vladars.rs
Адреса: Трг Републике Српске 1
                78000 Бања Лука


Ресор за управљање инвестицијама​ :

 • Ресор учествује у изради  закона и подзаконских прописа​ којима се уређује област јавних инвестиција, јавно-приватног партнерства, државне помоћи и других прописа по потреби, обавља  послове припреме и израде планских развојних докумената, студијско-аналитички и други послови који се односе на припрему, одабир праћење и оцјену јавних инвестиција. Ресор прикупља, систематизује и ажурира податке о новим и текућим пројектима те идентификује могуће изворе финансирања, сачињава и предлаже приоритете инвестирања у јавном сектору у циљу ефикасније контроле реализације пројеката и ефикасне алокације буџетских средстава. Припрема и израђује документ средњoрочног планирања јавних инвестиција „Програм јавних нвестиција Републике Српске" или еквивалент  у складу са циљевима и политикама Владе.
   
 • Ресор пружа техничку помоћ министарствима, институцијама, локалним заједницама и стручним групама за управљање пр ојектима.
   
 • Ресор израђује сет правила и процедура по којим ће се поступати у процесу предлагања пројеката, израђује план јавних инвестиција за средњорочни период у циљу израде капиталног буџета као програма који се односи на период дужи од годину дана и обухвата дугорочна улагања јавног сектора и реализацију јавних инвестиција којим се повећава вриједност нефинансијске имовине Републике Српске, координира активности са Ресором за буџет и јавне финансије приликом припреме годишњег буџета,  као и средњорочног буџетског оквира јавне потрошње, сарађује са Ресором за трезор у смислу консолидације биланса.
   
 • Врши имплементацију пројеката путем процедура јавних набавки сходно одредбама Закона о јавним набавкама БиХ, надзире цјелокупан поступак јавних набавки од момента покретања поступка до момента закључења уговора, доноси подзаконска акта и прописује стандардизоване моделе образаца за поступак набавки.
   
 • Ресор реализује пројекте из буџетских средстава за јавне инвестиције и директних донација дозначених министарству, припрема одлуке за Владу о финансирању пројеката из свих извора средстава у својој надлежности и реализује донесене одлуке у сарадњи са носиоцима пројеката, Ресором за трезор и Ресором за буџет и јавне финансије. Код јавних улагања која се финансирају ино-средствима (кредити,  грантови) Ресор се стара да се реализација пројеката проводи по условима из међународног уговора који обухватају и примјену процедура набавке у складу са Водичем за јавне набавке одређене међународне институције. Ресор у ту сврху предлаже доношење одређених правних прописа, врши координацију са обавезујућим консултантима и корисницима пројекта и пружа административну помоћ јединицама за управљање пројектима.  
   
 • Ресор врши провођење Закона о јавно-приватном партнерству што се односи на предмет, начела, начин, облике, услове, елементе уговора под којим се може остварити јавно-приватно партнерство. Предлаже подзаконска акта и прописује стандардизоване моделе образаца за поступак јавно-приватног партнерства. Води регистар пројеката и врши надзор над одобреним пројектима. Даје стручна мишљења јавним институцијама као и сагласности о оправданости пројекта и предложеног уговора са приватним партнером. Прати ток избора приватног партнера у процедури која треба бити недискриминаторска и транспарентна.

 • Ресор врши провођење Закона и прописа из области државне помоћи-контроле помоћи привредним субјектима у складу са припадајућом надлежношћу, израђује и предлаже Влади доношење прописа из области државне помоћи којим се ближе уређују правила за примјену истих, прикупљање, обраду и праћење пријава и других података од давалаца државне помоћи и припрему мишљења на основу прикупљених пријава, прикупљање података од давалаца државне помоћи и сваке године израђује годишњи извјештај о додијељеној државној помоћи у Републици Српској у претходној години који усваја Влада,  те сарађује са Савјетом за државну помоћ БиХ, надлежним министарствима, институцијама и даваоцима државне помоћи.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.