Sign In

Одржана 132. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​

Влада Републике Српске усвојила је данас, 06.07.2017. године на 132. редовној сједници, одржаној у Бањалуци, Акциони план провођења Омладинске политике Републике Српске у 2017. години.

Омладинском политиком утврђују се основни циљеви, правци развоја и задаци у омладинском сектору. Омладинска политика не представља само општа начела рјешавања проблема младих , него се развија у посебне програме и мјере, које треба да обезбиједе боље услове за живот, креативно испољавање и учествовање младих у ширем друштвеном окружењу, чиме се унапређује позиција и статус омладине, али и младих од 13 до 18 година (адолесценти).

На основу документа "Омладинска политика Републике Српске од 2016. до 2020. године", Министарство породице, омладине и спорта је у сарадњи са другим носиоцима активности у оквиру овог документа, израдило Акциони план спровођења Омладинске политике Републике Српске за 2017. годину, чије су активности усаглашене са оперативним годишњим плановима и програмима носиоца. Основни циљ израде је дефинисање реалног и у пракси примјенљивог Акционог плана, који садржи назив активности, носиоце активности, партнере у реализацији, мјере, индикаторе, вријеме реализације и буџет.

 

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности Министарству породице, омладине и спорта на План утрошка средстава за период 01.01. – 30.09.2017. године, у укупном износу од 688.861.05.КМ.

Циљ овог финансирања јесте организациона и финансијска подршка програмима и пројектима који доприносе  побољшању положаја младих, те омладинским организацијама и организацијама које се баве питањима младих у њиховим настојањима да подстичу омладински рад и партиципацију младих у друштву, неформално образовање, волонтеризам, мобилност младих, међународну сарадњу, културно уздизање младих и јавности уопште, те стварање бољих услова за квалитетније провођење слободног времена, рекреативо бављењем спортом и сл. Такође, унапређење ученичког и студентског стандарда и подршка раду јавним установама које се баве питањима младих и спроводе програме и активности за младе, те  установама образовања.

Средства се распоређују на сљедећи начин: Субвенција каматне стопе за стамбено кредитирање младих и младих брачних  парова - 378.833,39 КМ, Текући грантови непрофитним удружењима и организацијама за афирмацију породице - 16.698,08 КМ, Текући грантови за реализацију програма дефинисаних Омладинском политиком Републике Српске и пројеката за унапређење и развој омладинског организовања - 42.990,48 КМ, Текући грантови за пројекте подршке међународне сарадње и мобилности младих - 13.160,35 КМ, Текући грантови за подршку активностима и пројектима за унапређење и развој волонтирања - 7.311,31 КМ, Текући грантови спортским организацијама - 160.848,72 КМ, Текући грант за пројекат Мале олимпијске игре - 3.216,97 КМ, Текући грантови спортским организацијама лица са инвалидитетом у Републици Српској - 12.429,22 КМ, Текући грантови за финансирање спортских клубова и спортских манифестација у Брчко Дистрикту БиХ - 18.278,26 КМ, Текући грантови за национална спортска признања Републике Српске - 35.094,27 КМ.

 

Влада Републике Српске упознала се са Информацијом о захтјеву ЈУ Народно позориште Републике Српске за суфинансирање набавке нове сценске опреме из Буџета Републике на име набавке нове сценске опреме.

Задужује се Министарство финансија Републике Српске и Министарство просвјете и културе Републике Српске да обезбиједе финансијска средства у износу од 25.000,00 КМ.

Задужује се Министарство просвјете и културе Републике Српске да прати и врши надзор над реализацијом набавке и уградње нове сценске опреме, и намјенском коришћењу буџетских средстава.

 

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о изради Акционог плана Републике Српске за реализацију Препорука Европске комисије са  Првог  Пододбора за економска и финансијска питања и статистику између Европске уније и БиХ.

Закључком Владе Републике Српске усваја се „Републички акциони план за реализацију препорука Европске комисије са првог Пододбора за економска и финансијска питања и статистику између ЕУ и БиХ".

Циљ овог акционог плана је да се утврде конкретне мјере и активности надлежних институција Републике Српске за реализацију 15 препорука Европске комисије са састанка предметног пододбора, које ће допринијети постизању кључних циљева утврђених Споразумом о стабилизацији и придруживању између ЕУ и БиХ.

Од 15 препорука Европске комисије, 7 препорука се односи на област економских и финансијских питања, 2 препоруке се односе на област унутрашње финансијске контроле у јавном сектору и 6 препорука се односи на област статистике.

 

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о покретању „Crowdfunding академије". Влада подржава реализацију активности везаних за покретање „Crowdfunding академије", уз уважавање мишљења ресорних министарстава и сагласна је да Министрство управе и локалне самоуправе  подржи иницијативу Развојног програма Уједињених нација у Босни и Херцеговини UNDP и подржи активности везане за покретање „Crowdfunding академије" у оквиру економске компоненте пројекта „Локални интегрисани развој-ЛИД".

Задужила је Министарство управе и локалне самоуправе, Министарствo индустрије, енергетике и рударства и Агенција за развој малих и средњих предузећа Републике Српске да учествују и прате реализацију пројектних активности везаних за покретање „Crowdfunding академије".

 

Влада Републике Српске усвojила је Извјештај о напретку у примјени нормативно-правних стандарда за равноправност полова у области политичког и јавног живота у Републици Српској за период 2015-2016. година и задужила Гендер центар да у блиској сарадњи са другим органима републичке и локалне власти даље прати примјену стандарда родне равноправности у области политичког и јавног живота у Републици Српској и о томе периодично информише Владу Републике Српске.

Извјештај садржи преглед стандарда, мјера и препорука за дјеловање, спроведене активности у извјештајном периоду, преглед статистичких и административних података о стању учешћа жена и мушкараца у политичком и јавном животу, те закључке и препоруке за дјеловање.

Учешће жена у јавном и политичком животу је обавезан стандард остваривања људских права прописан како бројним међународним документима који су код нас на снази, тако и позитивним домаћим законским прописима.

Сматра се да државе које нису осигурале „довољан" проценат учешћа жена у политичком животу нису постигле довољан степен демократије, па се, између осталог, код пријема у Европску унију цијени да ли је држава која претендује да постане чланица Уније осигурала амбијент за политичку партиципацију жена, тј. који је проценат учешћа жена у јавном и политичком животу.

 

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности за приватизацију станова изграђених и набављених средствима Владе Републике Српске у општини  Источно Ново Сарајево.

Влада је дала сагласност да се изврши приватизација 30 (тридесет) станова у својини Републике Српске у општини Источно Ново Сарајево, који се користе за алтернативни смјештај избјеглица и расељених лица, а изграђени су и набављени средствима Владе Републике Српске и налазе се на располагању код Министарства за избјеглице и расељена лица.

Приватизација станова врши се откупом у складу са Законом о приватизацији државних станова.

Право откупа станова имају лица за која је Министарство за избјеглице и расељена лица, ревизијом, утврдило да испуњавају услове за коришћење ових станова по основу права на алтернативни смјештај у складу са позитивним правним прописима, а исти су се изјаснили да желе откуп предметних станова.

Влада је задужила Министарство за избјеглице и расељена лица да са корисницима ових станова закључи уговор о закупу у складу са Законом о приватизацији државних станова, као и Републичку дирекцију за обнову и изградњу да, у име Републике Српске као продавца, спроведе поступак откупа станова у својини Републике Српске  и изврши овјеравања уговора о откупу станова у складу са одредбама Закона о приватизацији државних станова.

 

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о Правобранилаштву Републике Српске.

Овим законом уређује се организација, надлежност, дјелокруг послова и начин рада Правобранилаштва Републике Српске, начин заступања имовинских права и интереса Републике Српске, јединица локалне самоуправе и осталих субјеката које Правобранилаштво заступа, избор, права, обавезе и одговорност правобраниоца Републике Српске, замјеника правобраниоца Републике Српске и положај осталих запослених у Правобранилаштву, као и друга питања која су од значаја за рад Правобранилаштва.

Циљ овог закона јесте успостављање организованог, функционалног, професионалног, одговорног и самосталног Правобранилаштва и обезбјеђење ефикасног механизма заштите имовинских права и интереса Републике Српске, јединица локалне самоуправе и осталих субјеката које Правобранилаштво по закону заступа.​Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.