Sign In

Стратешке процјене утицаја на животну средину

Објављено:

Обавjештење у складу са чл. 10. Протокола о стратешкој процени утицаја на животну средину ЕСПОО Конвенције

02.04.2024.

Министарство туризма, екологије, одрживог развоја и развоја сјевера Црне Горе доставило је Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, Нотификацију/Обавештење странама које могу бити угрожене предложеним активностима у складу са чланом 3. конвенције, а односе се на планирану реализацију Просторног плана Црне Горе године до 2040. године са Извештајем о стратешкој  процени утицаја на животну средину за Просторни план Црне Горе до 2040. године.

У складу са чл. 10. Протокола о стратешкој процени утицаја на животну средину ЕСПОО Конвенције, обавjештавамо све заинтересоване органе/организације и јавност да се Нацрт Просторног плана Црне Горе за период до 2040. године као и Извјештај о стратешкој процјени утицаја на животну средину нацрта Просторног плана Црне Горе налази на службеном сајту министарства.

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mgr/Servisi/Poslovanje/Pages/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%98%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%98%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%83-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83-.aspx

Комплетну документацију са свим графичким прилозима могу се преузети са линка:

https://www.gov.me/clanak/prostorni-plan-crne-gore

Заинтересовани органи/организације и јавност могу да изврше увид у садржај горе наведене документације на службеном сајту министарства као и сајту Министарства туризма, екологије, одрживог развоја и развоја сјевера Црне Горе и да доставе своје мишљење и коментар на могући прекогранични утицај на Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Просторног плана Црне Горе за период до 2040. године, у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.


Обавјештење о стављању на јавни увид Федералне стратегије заштите животне средине 2022-2032

 
18.07.2022. године
 
Федерално министарство околиша и туризма доставило је Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, обавјештење о спровођењу стратешке процјене утицаја на животну средину за Федералну стратегију заштите животне средине 2022-2032, са циљем достављања евентуалних коментара, приједлога и сугестија од стране Министарства за просторно уређење, гарђевинарство и екологију Републике Српске, на Извјештај о стратешкој процјени утицаја на животну средину предметне Стратегије.

Федерална стратегија заштите животне средине као и Извјештај о стратешкој процјени доступни су на јавном увиду на интернет страници Федералног министарства околиша и туризма на сљедећем линку:

https://www.fmoit.gov.ba/bs/novosti/priopcenja/javni-poziv-federalna-strategija-zastite-okolisa-2022-2032-i-strateska-studija

Заинтересовани органи/организације и јавност могу да изврше увид у садржај горе наведене документације и да доставе своје евентуалне коментаре, приједлоге и сугестије на адресу Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске (Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука) или електронском поштом на B.Racic@mgr.vladars.net  у року од 7 дана од дана обајвљивања овог обавјештења.


Обавештење у складу са чланом 10. Протокола о стратешкој процјени утицаја на животну средину уз Конвенцију о процјени утицаја на животну средину у прекограничном контексту

06.07.2022. године

Министарство заштите животне средине Републике Србије доставило је Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, писмо обавјештења странама које могу бити угрожене предложеним активностима у складу са чланом 3. ЕСПОО Конвенције а односе се на планирану реализацију Плана управљања водама на територији Републике Србије за период од 2021-2027 године са Извјештајем о стратешкој процјени утицаја Плана управљања водама на територији Републике Србије за период од 2021-2027 године на животну средину.

У складу са чланом 10. Протокола о стратешкој процјени утицаја на животну средину уз Конвенцију о процјени утицаја на животну средину у прекоганичном контексту, обавјештавамо све заинтересоване органе/организације и јавност да је комплетна документација, везано за реализацију планираних активности, доступна на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске (у дну странице).

Заинтересовани органи/организације и јавност могу да изврше увид у садржај горе наведене документације и да доставе своје мишљење и коментар на могући прекогранични утицај стратешке процјене утицаја на животну средину Плана управљања водама на територији Републике Србије за период од 2021-2027 године, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавјештења.

Мишљења и коментаре треба послати на адресу Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске (Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука) или електронском поштом на B.Racic@mgr.vladars.net

Обавјештење у складу са чл.  56. Закона о заштити животне средине и чл. 8. Протокола о стратешкој процјени утицаја на животну средину уз Конвенцију о процјени утицаја на животну средину преко државних граница о стављању на јавни увид Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину за Зонинг план подручја посебне намјене “Аеродром Требиње“
12.4.2022. 
У складу са чл. 56. Закона о заштити животне средине и чл. 10. Протокола о стратешкој процјени утицаја на животну средину ЕСПОО Конвенције, обавјештавамо све заинтересоване органе/организације и јавност о спровођењу поступка стратешке процјене о утицају на животну средину и стављање на јавни увид Извјештај о стратешкој процјени утицаја на животну средину за Зонинг план подручја посебне намјене “Аеродром Требиње“. 

Приједлог Зонинг плана подручја посебне намјене „Аеродром Требиње“ и Извјештај о стратешкој процјени утицаја на животну средину за реализацију планиране активности  налази се на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске.

Заинтересовани органи/организације и јавност могу да изврше увид у садржај горе наведене документације на интернет страници Министарства и да доставе своје мишљење и коментар у случају да реализација Зонинг плана подручја посебне намјене „Аеродром Требиње“ може имати значајан утицај на животну средину другог ентитета или друге државе у року од 30 дана од дана објављивања овог обавјештења.

Мишљења и коментаре треба послати на адресу Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске или електронском поштом на b.racic@mgr.vladars.netОбавјештење у складу са чл. 10. Протокола о стратешкој процјени утицаја на животну средину ЕСПОО Конвенције

13.09.2021.

Министарство господарства и одрживог развоја Републике Хрватске доставило је Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, Обавјештење странама које могу бити угрожене предложеним активностима у складу са чланом 3. Kонвенције а односе се на планирану реализацију Стратегије развоја ријечног промета у Републици Хрватској за период од 10 година (2018-2028), са сљедећом документацијом: Нацрт приједлога Стратегије развоја ријечног промета у Републици Хрватској за период од 10 година (2018-2028), сажетак Стратегије, Стратешку процјену утицаја на животну средину за Стратегију развоја ријечног промета у Републици Хрватској за период од 10 година (2018-2028) и нетехнички сажетак Стратешке процјене утицаја на животну средину за Стратегију развоја ријечног промета у Републици Хрватској за период од 10 година (2018-2028).

 

У складу са чл. 10. Протокола о стратешкој процјени утицаја на животну средину ЕСПОО Конвенције, обавјештавамо све заинтересоване органе/организације и јавност да се комплетна документација, везано за реализацију планираних активности, налази на службенома сајту Министарства  мора, промета и инфраструктуре Републике Хрватске:

https://mmpi.gov.hr/more-86/unutarnja-plovidba-rijecni-promet/spuo-22017/22017

Заинтересовани органи/организације и јавност могу да изврше увид у садржај горе наведене документације на службеном сајту министарства и да доставе своје мишљење и коментар на могући прекогранични утицај Стратешке процене утицаја на животну средину за Стратегију развоја ријечног промета у Републици Хрватској за период од 10 година (2018-2028)  у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

Мишљења и коментаре треба послати на адресу Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске или електронском поштом на b.racic@mgr.vladars.net

 

Обавjештење у складу са чл. 10. Протокола о стратешкој процени утицаја на животну средину ЕСПОО Конвенције

26.05.2020. 
Министарство животне средине Републике Србије доставило је Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, Нотификацију/Обавештење странама које могу бити угрожене предложеним активностима у складу са чланом 3 конвенције а односе се на планирану реализацију Просторног плана Републике Србије за период 2021.-2035. године са Извјештајем о стратешкој  процјени утицаја на животну средину за Просторни план Републике Србије 2021.-2035. године (документ испод)

У складу са чл. 10. Протокола о стратешкој процени утицаја на животну средину ЕСПОО Конвенције, обавештавамо све заинтересоване органе/организације и јавност да се комплетна документација, везано за реализацију планираних активности, налази на службеном сајту министарства.


Заинтересовани органи/организације и јавност могу да изврше увид у садржај горе наведене документације на службеном сајту министарства и да доставе своје мишљење и коментар на могући прекогранични утицај Стратешке процене утицаја на животну средину Просторног плана Републике Србије за период 2021.-2035. године, у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

Мишљења и коментаре треба послати на адресу Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске или електронском поштом на m.nikolic@mgr.vladars.net


Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.